Quản lí thiết bị với Device Control với GravityZone

Ngăn chặn rò rỉ dữ liệu và lây nhiễm phần mềm độc hại bằng cách quản lý quyền truy cập vào các thiết bị được kết nối với điểm cuối mục tiêu của bạn. Bạn có thể quản lý quyền truy cập thiết bị thông qua các quy tắc và  chính sách.

Quy tắc thiết bị(Device Rules)

Các bước cấu hình quy tắc:

 1. Đăng nhập GravityZone.
 2. Vào mục Policies.
 3. Tìm quy tắc bạn muốn và chọn Edit.
 4. Từ Device Control > Chọn Rules và chọn bật tính năng.
 5. Nhấp vào một lớp thiết bị để xác định quy tắc.
 6. Chọn quyền bạn cần: 
  • Allowed: thiết bị có thể được sử dụng trên điểm cuối đích.
  • Blocked: thiết bị bị chặn được sử dụng trên điểm cuối đích.
  • Read-Only: chỉ có thể sử dụng các chức năng đọc với thiết bị.
  • Custom: xác định các quyền khác nhau cho từng loại cổng từ cùng một thiết bị, chẳng hạn như Firewire, ISA PnP, PCI, PCMCIA, USB.
 7. Chọn Save.

Loại trự thiết bị(Device Exclusions)

Đặt loại trừ cho các thiết bị đáng tin cậy:

 • Device ID (Hardware ID) riêng lẽ.
 • Product ID (PID) chung. Ví dụ: bạn có thể đặt loại trừ cho các thiết bị do cùng một nhà sản xuất sản xuất.

Xác định các loại trừ thiết bị:

 1. Đăng nhập GravityZone.
 2. Vào Policies.
 3. Tìm quy tắc bạn muốn và chọn Edit.
 4. Từ Device Control > Chọn Exclusions.
 5. Chọn Add.
 6. Các tùy chọn: 
  • Manually bằng cách nhập chi tiết thiết bị như sau:
   1. Chọn loại trừ (Device ID hoặc Product ID).
   2. Trong Exceptions, nhập Device ID hoặc Product ID.
   3. Trong Description, đặt tên bạn muốn.
   4. Chọn quyền ở Permission (Allowed or Blocked).
   5. Chọn Save.
  • From Discovered Devices bằng cách chọn thiết bị từ danh sách được cung cấp thông qua khám phá:
   1. Chọn loại trừ (Device ID hoặc Product ID).
   2. Trong Exclusions, nhập tên thiết bị bạn muốn.
   3. Trong Description, nhập tên mô tả bạn muốn.
   4. Chọn quyền tại Permission (Allowed hoặc Blocked).
   5. Chọn Save.

Xóa loại trừ:

 1. Đi đến Policies.
 2. Tìm đến policy bạn đã gán cho đối tượng.
 3. Trong Device Control > Exclusions.
 4. Chọn thiết bị bạn muốn loại bỏ khỏi danh sách loại trừ.
 5. Chọn Delete.
 6. Xác nhận hành động của bạn.

 

Was this article helpful?