Xoá Bitdefender Endpoint Security Tools bằng công cụ

Công cụ gỡ cài đặt loại bỏ Bitdefender Endpoint Security Tools khỏi các điểm cuối Windows của bạn.

Bạn có thể sử dụng công cụ trong các trường hợp như:

  • Cài đặt hiện tại bị hỏng.
  • Các điểm cuối còn sót lại từ các lần cài đặt hoặc gỡ cài đặt trước đó.
  • Bạn muốn xóa tác nhân bảo mật bằng cách sử dụng tập lệnh từ một hoặc nhiều máy.

Sử dụng công cụ gỡ cài đặt

Loại bỏ tác nhân bảo mật được bảo vệ bằng mật khẩu gỡ cài đặt như sau:

  1. Tải xuống công cụ gỡ cài đặt từ Uninstall Tools for Business Products.
  2. Mở Command Prompt với quyền quản trị.
  3. Điều hướng đến thư mục bạn đã lưu công cụ gỡ cài đặt.
  4. Chạy lệnh sau:
    • BEST_uninstallTool.exe/bdparams/password=your_plain_text_password

Các thông số

Tham sốChức năng
/bdparamsTham số này chuyển các đối số và bắt buộc phải sử dụng nó với mỗi tham số bên dưới.
/password=Tham số cho phép bạn nhập mật khẩu gỡ cài đặt.
BEST_uninstallTool.exe /bdparams /password=your_plain_text_password
/logTham số này tạo nhật ký về quá trình gỡ cài đặt trong
 %programdata%\bduninstalltool\uninstalltool.

Lệnh cho BEST với mật khẩu gỡ cài đặt:
BEST_uninstallTool.exe /bdparams /password=your_plain_text_password /log

Lệnh cho BEST mà không cần gỡ cài đặt mật khẩu:
BEST_uninstallTool.exe /bdparams /log
/bruteForceTham số này sẽ gỡ cài đặt sản phẩm một cách mạnh mẽ, loại bỏ tàn dư và các tệp bị hỏng khỏi quá trình cài đặt hoặc gỡ cài đặt chưa hoàn chỉnh. Sử dụng thông số này: Không bỏ qua mật khẩu gỡ cài đặt. Không gỡ cài đặt phiên bản sản phẩm mới hơn phiên bản công cụ gỡ cài đặt. Lệnh cho BEST với mật khẩu gỡ cài đặt:
BEST_uninstallTool.exe /bdparams /password=your_plain_text_password /bruteForce

Lệnh cho BEST mà không cần gỡ cài đặt mật khẩu:
BEST_uninstallTool.exe /bdparams /bruteForce
Lưu ý: Tham số này sử dụng chữ in hoa.
/passbase64= Tham số cho phép bạn nhập mật khẩu gỡ cài đặt được mã hóa trong base64 UTF-8. Bạn có thể sử dụng tham số này khi mật khẩu của bạn chứa các ký tự bị hạn chế.
BEST_uninstallTool.exe /bdparams /passbase64=your_encoded_password
/noWaitTham số cho phép bạn nhập mật khẩu gỡ cài đặt được mã hóa trong base64 UTF-8. Bạn có thể sử dụng tham số này khi mật khẩu của bạn chứa các ký tự bị hạn chế.
BEST_uninstallTool.exe /bdparams /noWait

Đội hỗ trợ kỹ thuật VinSEP | Theo Bitdefender.com

Was this article helpful?