Tạo và gởi mail trong Outlook

Hướng dẫn tạo và gởi mail với Outlook

Tạo và vởi mail

 1. Chọn HomeNew Email.
 2. Thêm người nhận, tiêu đề và nội dung mail.
 3. Chọn Send.

Trả lời email

 1. Chọn 1 mail cần trả lời.
 2. Chọn Reply.
 3. Nhập nội dung.
 4. Chọn Send.

Chuyển tiếp email tới người khác

 1. Chọn email cần chuyển tiếp.
 2. Chọn Forward.
 3. Chọn người cần chuyển.
 4. Thêm ghi nội dung nếu bạn muốn.
 5. Chọn Send.

Was this article helpful?