Tạo thông báo tự động khi gởi nhận mail trong Microsoft 365

Bạn đang cần tự động thêm văn bản thuần túy, tuyên bố tiết lộ hoặc thông tin khác vào đầu hoặc cuối thư khi gởi ra ngoài tổ chức. Bạn có thể thực hiện các bước dưới đây:

Tạo rule trong EAC

Bước 1: Truy cập EAC

Bước 2: Chọn Mail flow > Chọn Rules

Bước 3: Chọn New rule > Chọn Apply disclaimers

Bước 4: Tại ô Apply this rule if > Chọn điều kiện để thêm thông báo. Tại ví dụ này mình thêm điều kiện là người gởi từ ngoài tổ chức. Nhập nội dung cần thêm vào ô Enter text.

Bước 5: Chọn Save và kiểm tra kết quả.

Dùng lệnh PowerShell

Ví dụ này tạo một quy tắc luồng thư mới bổ sung tuyên bố từ chối trách nhiệm có hình ảnh vào cuối tất cả các thư email được gửi bên ngoài tổ chức.

New-TransportRule -Name "External Disclaimer" -SentToScope NotInOrganization -ApplyHtmlDisclaimerText "<h3>Disclaimer Title</h3><p>This is the disclaimer text.</p><img alt='Contoso logo' src='http://www.contoso.com/images/logo.gif'>"

Ví dụ này tạo một quy tắc luồng thư mới, thêm một quảng cáo trong một tháng vào đầu tất cả các thư gửi đi.

New-TransportRule -Name "March Special" -Enabled $true -SentToScope NotInOrganization -ApplyHtmlDisclaimerLocation Prepend -ActivationDate '03/1/2017' -ExpiryDate '03/31/2017'-ApplyHtmlDisclaimerText "<table align=center width=200 border=1 bordercolor=blue bgcolor=green cellpadding=10 cellspacing=0><tr><td nowrap><a href=http://www.contoso.com/marchspecials.htm>Click to see March specials</a></td></tr></table>"

Liên hệ

  • Kinh doanh: sales@vinsep.com
  • Kỹ thuật: support@vinsep.com

VinSEP Technical

Was this article helpful?