Hướng dẫn gỡ cài đặt Bitdefender Endpoint Security Tools bằng uninstall tool

Công cụ gỡ cài đặt loại bỏ Bitdefender Endpoint Security Tools (BEST) giúp bạn nhanh chóng gỡ cài đặt hoàn toàn trên máy tính.

Tính năng:

  • Cài đặt hiện tại bị hỏng.
  • Các điểm cuối còn sót lại từ các lần cài đặt hoặc gỡ cài đặt trước đó.
  • Bạn muốn xóa tác nhân bảo mật bằng cách sử dụng tập lệnh từ một hoặc nhiều máy.

Sử dụng công cụ gỡ cài đặt

Xóa tác nhân bảo mật được bảo vệ bằng mật khẩu gỡ cài đặt như sau:

  1. Tải xuống công cụ gỡ cài đặt từ Uninstall Tools for Business Products.
  2. Mở Command Prompt với quyền quản trị.
  3. Điều hướng đến thư mục bạn đã lưu công cụ gỡ cài đặt.
  4. Chạy lệnh sau:

BEST_uninstallTool.exe / bdparams / password = your_plain_text_password

Khi gỡ cài đặt sản phẩm, bạn có thể sử dụng các thông số sau:

Tham số Chức năng
/bdparams Tham số này chuyển các đối số và bắt buộc phải sử dụng nó với mỗi tham số bên dưới.
/password= Tham số cho phép bạn nhập mật khẩu gỡ cài đặt.

Lệnh:
BEST_uninstallTool.exe /bdparams /password=your_plain_text_password

/log Tham số này tạo nhật ký của quá trình gỡ cài đặt

%programdata%\bduninstalltool\uninstalltool.

Lệnh cho BEST với mật khẩu gỡ cài đặt:
BEST_uninstallTool.exe /bdparams /password=your_plain_text_password /log

Lệnh cho BEST mà không cần gỡ cài đặt mật khẩu:
BEST_uninstallTool.exe /bdparams /log

/bruteForce Tham số này gỡ cài đặt sản phẩm một cách bắt buộc, loại bỏ tàn dư và các tệp bị hỏng khỏi các cài đặt hoặc gỡ cài đặt chưa hoàn chỉnh.

Sử dụng tham số này:

  • Không bỏ qua mật khẩu gỡ cài đặt.
  • Không gỡ cài đặt phiên bản sản phẩm mới hơn phiên bản công cụ gỡ cài đặt.
  • Không gỡ cài đặt các sản phẩm Bitdefender khác ngoại trừ BEST.

Lệnh cho BEST với mật khẩu gỡ cài đặt:
BEST_uninstallTool.exe /bdparams /password=your_plain_text_password /bruteForce

Lệnh cho BEST mà không cần gỡ cài đặt mật khẩu:
BEST_uninstallTool.exe /bdparams /bruteForce

/passbase64= Tham số cho phép bạn nhập mật khẩu gỡ cài đặt được mã hóa trong base64 UTF-8. Bạn có thể sử dụng tham số này khi mật khẩu của bạn chứa các ký tự bị hạn chế.

Lệnh:
BEST_uninstallTool.exe /bdparams /passbase64=your_encoded_password

/noWait Tham số này không cho phép người dùng nhập trong quá trình gỡ cài đặt.
Lệnh:
BEST_uninstallTool.exe /bdparams /noWait

Tham khảo Bitdefender

Was this article helpful?