Đăng nhập vào Dameware Administration Console

Dameware Administration Console là ứng dụng mà quản trị của Damware sử dụng để quản lý giấy phép, người dùng… Nếu bạn đã mua Dameware Remote Support Centralized, các quản trị viên sẽ sử dụng bảng điều khiển quản trị Damcare để quản lý các phiên và cài đặt Internet, cài đặt Proxy Internet và người dùng, phiên và cài đặt.

Các thông tin bạn cần biết khi đăng nhập Dameware Administration Console

  • The Dameware Central Server IP address hoặc host name
  • The Dameware service port number (Port mặt định 6133)

Bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Từ thanh Start menu, chọn Dameware Administration Console.
  2. Nhập Central Server IP address hoặc host name, và port number. (Port mặt định 6133)
  3. Chọn hình thức xác thực
    • Dameware authentication: Đây là phương thức xác thực phổ biến nhất trong đó tài khoản người dùng độc lập với các thông tin đăng nhập khác. Tên người dùng quản trị viên mặc định là admin và mật khẩu mặc định là admin. Nếu tài khoản người dùng không được gán đặc quyền quản trị viên, người dùng không thể đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị viên.
    • Windows authentication: Sử dụng xác thực này nếu bảng điều khiển quản trị và máy chủ được đặt trong cùng một domain hoặc khác domain (nhưng phải trust). Để bật xác thực Windows, hãy đồng bộ hóa tài khoản người dùng với máy chủ Active Directory trên máy chủ Dameware. Người dùng không thể đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị viên nếu tài khoản người dùng không có quyền quản trị viên.
  4. Kết nối đến máy chủ

Bạn cần tư vấn và hỗ trợ, HÃY liên hệ với chúng tôi:

Was this article helpful?