Cổng giao tiếp trong Bitdefender GravityZone (Cloud Console) Communication Ports

Bảng sau cung cấp thông tin về các cổng được sử dụng bởi các thành phần Bitdefender GravityZone (bảng điều khiển đám mây).

Web Console (Control Center) – Inbound


80 (HTTP)
AnyAccess to the Control Center web console, redirect to 443
443 (HTTPS)AnyAccess to the Control Center web console

Security Agent (BEST, BEST Legacy, Endpoint Security, Endpoint Security for Mac) – Outbound

80submit.bitdefender.com
upgrade.bitdefender.com
update.cloud.2d585.cdn.bitdefender.net
lv2.bitdefender.com
Cổng được sử dụng để gửi điểm cuối kết xuất trong trường hợp có sự cố
Tải xuống các bản cập nhật từ Máy chủ cập nhật Bitdefender trực tuyến (kho lưu trữ chính thức)
Xác thực giấy phép
53*.v1.bdnsrt.orgYêu cầu DNS để kiểm tra cập nhật chữ ký
389 (LDAP)/ 636 (LDAPS)Active Directory Domain ControllerTích hợp với Active Directory (chỉ dành cho điểm cuối có vai trò của Active Directory Integrator)
3268/3269Domain Controller Global CatalogTích hợp với Active Directory (chỉ dành cho điểm cuối có vai trò của Active Directory Integrator)
7074Relay agent (*) (if available)Tải xuống các gói cài đặt trong giai đoạn triển khai từ tác nhân Relay
Thông báo liên lạc nhận được từ các điểm cuối được liên kết với tác nhân Chuyển tiếp
7076Bitdefender Global Protective Network:
nimbus.bitdefender.net/elam/blob
Thông báo liên lạc được mã hóa (khi Tác nhân chuyển tiếp được sử dụng làm proxy)
443cloud.gravityzone.bitdefender.com
cloudgz.gravityzone.bitdefender.com
cloud-ecs.gravityzone.bitdefender.com
cloudgz-ecs.gravityzone.bitdefender.com
nimbus.bitdefender.net/elam/blob
upgrade.bitdefender.com
nimbus.bitdefender.net
eu-lurker-input.gravityzone.bitdefender.com/
us-lurker-input.gravityzone.bitdefender.com/
ingestors-eu.bmdr.bitdefender.com
ingestors-us.bmdr.bitdefender.com
Thông báo liên lạc được mã hóa (khi Tác nhân chuyển tiếp được sử dụng làm proxy)
Tải xuống các gói cài đặt trong quá trình triển khai (Setup Downloader)
Liên kết giữa các tác nhân bảo mật và Máy chủ truyền thông
Khởi chạy sớm máy chủ đám mây Chống phần mềm độc hại (ELAM)
Tải xuống các bản cập nhật từ Máy chủ cập nhật Bitdefender trực tuyến (kho lưu trữ chính thức) qua một kênh được mã hóa
Quét chống phần mềm độc hại, chống giả mạo và kiểm soát nội dung với Mạng bảo vệ toàn cầu của Bitdefender
Lưu lượng giữa nhân viên Bảo mật và máy chủ Sự cố.
Lưu lượng giữa tác nhân bảo mật và máy chủ giao tiếp EDR được quản lý.

Relay agent – Inbound


7074
Security agentThông báo liên lạc (chẳng hạn như cài đặt và sự kiện) nhận được từ các điểm cuối được liên kết với tác nhân Rơle.
7076Bitdefender Global Protective Network:
nimbus.bitdefender.net/elam/blob
Thông báo liên lạc được mã hóa được ủy quyền từ các điểm cuối được kết nối tới Mạng bảo vệ toàn cầu của Bitdefender.

Relay agent – Outbound

80
submit.bitdefender.com
upgrade.bitdefender.com
update.cloud.2d585.cdn.bitdefender.net
lv2.bitdefender.com
Cổng được sử dụng để gửi điểm cuối kết xuất trong trường hợp có sự cố.
Tải xuống các bản cập nhật từ Máy chủ cập nhật Bitdefender trực tuyến (kho lưu trữ chính thức).
Xác thực giấy phép
53*.v1.bdnsrt.orgYêu cầu DNS để kiểm tra cập nhật chữ ký
389Active Directory Domain ControllerTích hợp với Active Directory (chỉ dành cho điểm cuối có vai trò của Active Directory Integrator)
7074Relay agent(*) (if available)Tải xuống các gói cài đặt trong giai đoạn triển khai từ một Tác nhân chuyển tiếp khác
Thông báo liên lạc nhận được từ các điểm cuối được liên kết với tác nhân Chuyển tiếp
7076Bitdefender Global Protective Network
nimbus.bitdefender.net/elam/blob
Thông báo liên lạc được mã hóa nhận được từ các điểm cuối được liên kết với tác nhân Chuyển tiếp
443cloud.gravityzone.bitdefender.com
cloudgz.gravityzone.bitdefender.com
cloud-ecs.gravityzone.bitdefender.com
cloudgz-ecs.gravityzone.bitdefender.com
nimbus.bitdefender.net/elam/blob
upgrade.bitdefender.com
nimbus.bitdefender.net
download.bitdefender.com
eu-lurker-input.gravityzone.bitdefender.com/
us-lurker-input.gravityzone.bitdefender.com/
ingestors-eu.bmdr.bitdefender.com
ingestors-us.bmdr.bitdefender.com
Tải xuống các gói cài đặt trong quá trình triển khai (Setup Downloader)
Liên kết giữa tác nhân chuyển tiếp và máy chủ truyền thông
Khởi chạy sớm máy chủ đám mây Chống phần mềm độc hại (ELAM), một thành phần của Mạng bảo vệ toàn cầu Bitdefender
Tải xuống các bản cập nhật từ Máy chủ cập nhật Bitdefender trực tuyến (kho lưu trữ chính thức) qua một kênh được mã hóa
Quét chống phần mềm độc hại, chống giả mạo và kiểm soát nội dung với Mạng bảo vệ toàn cầu của Bitdefender
Tải xuống các gói cài đặt trước khi triển khai từ Trung tâm điều khiển đám mây GravityZone
Lưu lượng giữa tác nhân Chuyển tiếp và máy chủ Sự cố.
Lưu lượng giữa tác nhân Relay và máy chủ giao tiếp EDR được quản lý.

Security Server (Multi-Platform) – Inbound

1344AnyĐược sử dụng bởi lớp bảo vệ Security for Storage để giao tiếp giữa các thiết bị NAS tuân thủ ICAP và Máy chủ bảo mật
6379
Security Server
Cho phép lưu lượng truy cập giữa các Máy chủ bảo mật để quét giao thức chia sẻ bộ nhớ cache.
7081AnyQuét lưu lượng phần mềm chống phần mềm độc hại do Nhân viên bảo mật gửi
7083AnyQuét lưu lượng phần mềm chống phần mềm độc hại do Nhân viên bảo mật gửi qua SSL

Security Server (Multi-Platform) – Outbound

443nimbus.bitdefender.net
upgrade.bitdefender.com
*.cdn.bitdefender.net:443
cloud-ecs.gravityzone.bitdefender.com
cloudgz-ecs.gravityzone.bitdefender.com
download.bitdefender.com
Xác minh định kỳ các phát hiện chống phần mềm độc hại với Mạng bảo vệ toàn cầu của Bitdefender.
Tải xuống các bản cập nhật từ Máy chủ cập nhật Bitdefender trực tuyến (kho lưu trữ chính thức) qua một kênh được mã hóa.
Tải xuống các bản cập nhật từ Máy chủ cập nhật Bitdefender trực tuyến (kho lưu trữ chính thức) qua một kênh được mã hóa.
Liên kết giữa Máy chủ Bảo mật và Máy chủ Truyền thông.
Tải bản cập nhật
80
upgrade.bitdefender.com
download.bitdefender.com
*.cdn.bitdefender.net:80
Dự phòng để tải xuống các bản cập nhật từ Máy chủ cập nhật Bitdefender (kho lưu trữ chính thức).
Tải xuống bộ công cụ cài đặt.
Tải xuống các bản cập nhật từ Máy chủ cập nhật Bitdefender trực tuyến (kho lưu trữ chính thức)

Sandbox Analyzer – Both

443Sandbox Analyzer PortalCho phép giao tiếp giữa điểm cuối và Cổng phân tích hộp cát.
Xử lý việc gửi tệp tới sandbox-portal.gravityzone.bitdefender.com.

Đây là một máy chủ cập nhật cần lắng nghe mọi lúc trên một cổng, Bitdefender cung cấp một cơ chế có thể tự động mở một cổng ngẫu nhiên trên localhost (127.0.0.1), để máy chủ cập nhật có thể nhận được chi tiết cấu hình thích hợp. Cơ chế này áp dụng khi cổng mặc định 7074 được sử dụng bởi một ứng dụng khác. Trong trường hợp này, máy chủ cập nhật cố gắng mở cổng 7075 để lắng nghe trên localhost. Nếu cổng 7075 cũng không khả dụng, máy chủ cập nhật sẽ tìm kiếm một cổng khác miễn phí (trong khoảng 1025 đến 65535) và liên kết thành công để lắng nghe trên localhost.

Đội kỹ thuật VinSEP – Theo Bitdefender.com

Was this article helpful?