Chặn USB với Device Control

Chặn quyền truy cập vào ổ USB là một trong những chính sách phổ biến. Bài viết này sẽ bạn Chặn USB với Device Control trong GravityZone Bitdefender.

Các bước thực hiện

  1. Truy cập GravityZone Control Center.
  2. Chọn Policies.
  3. Tìm đến Policied đã gán cho thiết bị đấu cuối.
  4. Chọn Device Control > Chọn Rules > Chọn nút chuyển đổi được liên kết để bật tính năng này.
  5. Chọn External Storage để xác định chặn.
  6. Trong Customer Permission > Tìm USB > Chọn Blocked.
  7. Chọn Save.

Thông tin liên hệ hỗ trợ khách hàng VinSEP

Đội kỹ thuật VinSEP | Theo Bitdefender.com

Was this article helpful?