Solarwinds

Các lựa chọn bản quyền Solarwinds

Các phần mềm ứng dụng của hãng SolarWinds, không chỉ dễ sử dụng mà còn linh hoạt cho việc trang bị bản quyền đáp ứng các nhu cầu sử dụng và tài chính của khách hàng. Có 2 lựa chọn trong việc trang bị bản quyền bao gồm PERPETUAL LICENSING […]