Microsoft Defender là gì?

Microsoft Defender là gì?

Microsoft 365 Defender là một bộ bảo vệ doanh nghiệp thống nhất trước và sau khi vi phạm nhằm điều phối nguyên bản việc phát hiện, ngăn chặn, điều tra và phản hồi trên endpoints, identities, email & applications  cung cấp khả năng bảo vệ tích hợp chống lại các […]