Hướng dẫn bật Microsoft 365 Defender

Hướng dẫn bật Microsoft 365 Defender

Microsoft 365 Defender tự động bật khi khách hàng đủ điều kiện có các quyền cần thiết truy cập trung tâm bảo mật Microsoft 365. Bài viết này sẽ chỉ ra các điều kiện tiên quyết khác nhau và cách Microsoft 365 Defender được cấp phép, cũng như cách bật […]